Tekrar Hoş Geldin!
Mail-Grubu, senin grubunun hızlı haberleşmesine, notların, düşüncelerin ve etkinliklerin paylaşmasına yardım eder. Daha fazlasını öğren »
Dersler Öğretim görevliler Üniversiteler

Sztuka i ideologia XIII wieku- P. Skubiszewski


Üniversite Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Collegium Medicum UJ
UJ
Öngörüntü

sztuka i ideologia XIII wieku.sxw

Dosya önizleme (yüksek kaliteli dosya tümünü kaydetmek için oturum aç):

Polska wersja humanizmu średniowiecznego u progu XIII wieku, Mistrz Wincenty Kadłubek

ODMIENNE POJĘCIA TERMINU ŚREDNIOWIECZE:

 • przepaść pomiędzy antykiem, a światem nowym, który dopiero umiał podjąć dziedzictwo pozostawione przez antycznych
 • okres w historii, charakteryzujący się jedynie dziejową ewolucją, gdzie masy społeczne tylko ulegają procesom, a same nic nowego nie tworzą

Henry Thody- monografista św. Franciszka z Asyżu :

 • wpływ antyku ma tylko znaczenie pomocnicze, formalne w sztuce późniejszych okresów
 • moda na antyk pojawia się dopiero w XIV w. , „ein recht geschmakloses Antikisieren”

Postęp cywilizacyjny, jaki dokonał się w Europie feudalnej doprowadził człowieka z powrotem  pośrodku poglądu na świat. Sprowadziło się to do pełniejszego pojmowania dorobku kultury starożytnej. Rozwiązania kultury starożytnej wykorzystywano do przetwarzania istniejących tematów, a także do wytwarzania nowych. Czytano wówczas klasyków, znano dzieła rzeźbiarskie i architektoniczne doby antyku, jednak nie potrafiono włączyć tych dzieł kultury antycznej do tematów współczesnych.

Wg Łempickiego  podjęcie dziedzictwa starożytnego wiązało się z ruchami narodowymi.

Od czasów Haskisa XIII wiek określa się pojęciem „renesans średniowieczny”

ŚREDNIOWIECZNY HUMANIZM wg ŁEMPICKIEGO:

Łempicki pisze, że średniowieczny humanizm wyrastał z trzech korzeni:

 • ze scholastyki chrześcijańskiej
 • antyku pogańskiego
 • z historii własnej społeczeństwa feudalnego (poczucie własnej wartości wśród milites, co da się zaobserwować np. w eposach rycerskich)

HUMANIZM CHRZEŚCIJAŃSKI

- Humanizm w fazie scholastycznej opisywał człowieka jako mikrokosmos, będący odbiciem

wiecznego porządku świata.

 • Neoplatonizm w Chartres stawiał człowieka pośrodku natury, a także

uznawał służebność natury wobec człowieka; wyznawał zaufanie do darów przyrodzonych, głównie do rozumu. Czas określał jako „conditio humana”, a postęp współczesności wyrażał jako zależność od dorobku przodków (Bernard z Chartres o karłach na barkach gigantów)

 • Ówcześni intelektualiści ufali siłom poznawczym człowieka,
 • co można   zauważyć np. w traktatach encyklopedycznych, które zaczynając od opisu rzeczy przechodzą  wyjaśniania pojęcia świata jako całości
 • Większym zaufaniem cieszyło się zagadnienie pracy ludzkiej, w związku z tym teologowie średniowieczni skupili się na zagadnieniu moralności człowieka (opisując cnoty i wady człowieka), starali się scharakteryzować ewolucję grzechu, starali się dociec, w którym momencie w postępowaniu człowieka dochodzi do przekroczenia przykazań.
 • Abelard uważał, że zło zaczyna się już w samej „złej intencji” człowieka, a więc grzech rozpoczyna się już w myśli ludzkiej, a nie w czynie, czy osobie.
 • Spekulacja moralistyczna wyróżniła tzw. circumstantiae okoliczności, która jest niezbędna do sprawiedliwej kwalifikacji czynu, określenia czy był to czyn „zły”, czy „dobry” (do takiego rozumowania przyczynił się rozwój nauk prawa)
 • Wyobrażenie Chrystusa przybierało coraz bardziej cechy ludzkie
 • Doktryna chrześcijańska podjęła się posługi ideologicznej wśród schrystianizowanego rycerstwa, przedstawiając nowe hasła, dążyła do humanizacji klasy wojskowych

HUMANIZM JAKO ODRODZENIE ANTYKU

 • stawiał autorytety pisarzy pogańskich obok Biblii i idei Ojców Kościoła
 • zwiększył liczbę znanych autorytetów klasycznych ( wprowadzając dzieła z zakresu literatury pięknej, jak i filozofii). I tak obok traktatów teologicznych umieszczono tzw. „florilegia” złożone wyłącznie z sentencji pogańskich, np. Moralium  Dogma Philosophorum ( prawdopodobnie autorstwa Wilhelma z Conches)
 • czytanie literatury starożytnej ożywiło życie towarzyskie, ośmieliło ówczesne społeczeństwo, a także pozwoliło zmienić model tzw. gentihomme'a societe feodale w societe curtoise
 • poprzez czytanie starożytników zaczęto charakteryzować każdego człowieka (pana, świeckiego, duchownego) jako „vir iustus”

dzięki pismom antycznym powrócono do twierdzenia, że ojczyzna, dobro publiczne, rzecz pospolita i prawo są najwyższym dobrem i obowiązkiem

 • scholastycy opierając się na podobieństwach stoików i teologów chrześcijańskich umieścili prawo naturalne i moralność przyrodzoną nad porządkiem nadprzyrodzonym
 • Tworzenie średniowiecznych społeczności miejskich i monarchii opierało się na starożytnej kodyfikacji prawa
 • również porządek czasu opierał się na starożytnej regule
 • zauważa się zmianę poglądów ówczesnego człowieka, określającego historię jako przypowieść, jako przedmiot poznania człowieka i społeczności, jako element dydaktyczny ( na tę przemianę poglądów duży wpływ wywarł Jan z Salisbury)
 • recepcja nieznanych dotąd wcześniej pism Arystotelesa, co doprowadziło do starć między „schola auctorum” i zwolennikami wyłączności dialektyki (logiki), odrzucających tradycyjną rolę gramatyki i retoryki. Wkrótce logicy opanowali metodę nauczania gramatyki (gramatica speculativa), porzucając tym samym obowiązujący styl retoryczny na rzecz dosyć lakonicznej,  fachowej prozy.
 • Zaczęto postrzegać język jako „sprawny instrument rozumu” ( w czym w dużej mierze znaczącą rolę odegrał antyk)
 • płynnie posługiwano się łaciną, do tego stopnia, że zaczęto ją nawet przekształcać i rozwijać
 • W XII wieku wykształcił się nowy model intelektualisty, tzw. „homus modernus”
 • charakterystyczny dla XII wieku był także wzrost świadomości własnej w warstwach rycerskich społeczeństwa, a także odrodzenie się na nowo tzw. tradycji ustnej
 • „gesta” rodowe wykształciły postać człowieka, bohatera wywodzącego się spoza kategorii chrześcijańskich a także spoza tradycji grecko- rzymskiej. Był to bohater świecki, bazujący, liczący się  tylko z kodeksem zwyczajowym